Ład korporacyjny
Tak działa Artgeist

W Artgeist wierzymy, że kompetentne, świadome zarządzanie i przejrzystość działań są kluczem do sukcesu i zaufania naszych partnerów. Jest w nas również głęboko zakorzenione poczucie, że prowadzenie biznesu wiąże się z pewną odpowiedzialnością.

Taka postawa ma swoje konsekwencje w naszej codziennej pracy i w bieżącej działalności spółki. Jako Artgeist angażujemy się w różne inicjatywy dobroczynne. Stworzyliśmy również nasz wewnętrzny kodeks postępowania, a od sierpnia 2023 r. udostępniliśmy naszym pracownikom zewnętrzną platformę umożliwiającą bezpieczne i anonimowe zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Bardzo istotne są dla nas również kwestie związane z ESG. Wszystkie te elementy znajdują swoje odzwierciedlenie w naszej działalności i pozwalają nam budować kulturę firmy opartą na wartościach, transparentności i odpowiedzialności.

Kodeks postępowania
Code of Conduct

Wraz z intensywnym rozwojem Artgeist pojawiła się potrzeba spisania najważniejszych zasad wzajemnej współpracy i funkcjonowania w ramach organizacji - tak, aby było wiadomo, jakie działania są przez nią wspierane, a jakie stoją w sprzeczności z wyznawanymi w niej wartościami. Tak powstał Kodeks postępowania - dokument, który dla naszych pracowników, partnerów i kontrahentów jest przewodnikiem po Artgeistowej kulturze organizacyjnej, zasadach panujących w miejscu pracy oraz kluczowych ustaleniach związanych m. in. z bezpieczeństwem, uczciwą konkurencją, zarządzaniem informacjami poufnymi czy reprezentowaniem firmy na zewnątrz.

Pobierz PDF

Platforma dla sygnalistów
Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości

W dbaniu o transparentność i uczciwość naszych procesów biznesowych wspierają nas również zewnętrzne narzędzia. Do dyspozycji zespołu jest platforma dla sygnalistów Whiblo - czyli system, dzięki któremu każdy pracownik może bezpiecznie i anonimowo zgłaszać nieprawidłowości w organizacji. Aby przesłać swoje zgłoszenie, wystarczy wejść na stronę: https://artgeist.whiblo.pl i wybrać opcję “Utwórz nowe zgłoszenie”.

Stworzenie takiego rozwiązania jest wymogiem prawnym wynikającym bezpośrednio z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (potocznie zwanej „dyrektywą o ochronie sygnalistów”). Nakłada ona na organizacje m. in. obowiązek utworzenia wewnętrznych procedur oraz poufnych i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń. Co prawda dyrektywa europejska nie ma jeszcze w Polsce bezpośredniej podstawy prawnej (do czasu przyjęcia krajowej ustawy o sygnalistach) - ale już teraz zdecydowaliśmy w Artgeist o wdrożeniu tego rozwiązania, by proaktywnie wspierać w naszych pracownikach postawę współodpowiedzialności za organizację, której są częścią i dbać o ich komfort pracy, również na poziomie bezpieczeństwa prawnego.

ESG
Environmental, Social and Corporate Governance

Kwestie związane z ESG, czyli środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym są dla Artgeist niezwykle istotne. W 2023 r. wyodrębniliśmy w organizacji dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za ten właśnie obszar. Co roku nasze wewnętrzne działania i procesy są też audytowane pod kątem szans i ryzyk ESG - a wszystkie pozytywne zmiany w tym zakresie już teraz przekładają się na praktyczne korzyści dla firmy, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i niefinansowym.

W ramach wewnętrznych przedsięwzięć związanych ze środowiskiem, jednym z naszych głównych priorytetów są działania związane z ograniczeniem naszego śladu węglowego. Regularnie przeprowadzamy ankiety pracownicze pozwalające obliczyć realny ślad węglowy w konkretnych okresach, a wszystkie kalkulacje wykonujemy we współpracy z platformą Envirly i w zgodzie z międzynarodowymi standardami (Protokół Gazów Cieplarnianych - Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol, GRI). Jesteśmy przekonani, że to właśnie znajomość emisji śladu węglowego organizacji jest punktem wyjścia do podejmowania efektywnych działań prośrodowiskowych - a naszym ambitnym celem jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku. Dodatkowo w ramach działań w tym obszarze przeprowadzamy wewnętrzne audyty zużycia energii w obrębie naszej hali produkcyjnej, a także wdrożyliśmy tam pełną segregację odpadów komunalnych.

Bardzo istotny jest również społeczny wymiar naszej działalności. Biorąc pod uwagę mocny związek Artgeist z produkcją, ogromną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi pracownicy, zarówno biurowi, jak i produkcyjni, są w tym zakresie regularnie szkoleni - zarówno pod kątem ogólnych reguł BHP, jak i zasad udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej (dla pracowników i ich rodzin), a także grupowego ubezpieczenia na życie. Firma współfinansuje również subskrypcję Multisport i wspiera pracowników w rozwoju, zarówno poprzez program szkoleń wewnętrznych, jak i szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie kursów językowych. Kluczowe jest również w Artgeist pełne równouprawnienie płacowe kobiet i mężczyzn (na równoważnych stanowiskach pracownicy otrzymują takie samo wynagrodzenie, bez względu na płeć). Kobiety stanowią obecnie 50% Zarządu spółki oraz połowę wyższej kadry menedżerskiej.

Wszystkie najważniejsze zasady i wartości związane z ładem korporacyjnmy zawarte są w Artgeistowym Kodeksie postępowania. Jako organizacja mocno wspieramy wśród naszych pracowników wartości takie jak szacunek, szczerość w komunikacji, empatia, odpowiedzialność oraz pełna transparentność działania. Jesteśmy przekonani, że dobry przykład idzie z góry, dlatego od naszej kadry managerskiej oczekujemy nie tylko dobrego zarządzania i wsparcia swoich zespołów, ale też wyznaczania standardów etycznego postępowania, zarówno w biznesie, jak i codziennej pracy i komunikacji. Absolutnie niedopuszczalne są w naszej organizacji jakiekolwiek zachowania o charakterze dyskryminującym, a w DNA Artgeist leży przestrzeganie prawa i działanie zgodnie z nim - i jest to również postawa, której wymagamy od wszystkich naszych pracowników.